Uchwała nr II/14/06 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok

 


Uchwała nr II/14/06
Rady Gminy Święta Katarzyna
z dnia 30 listopada 2006 roku

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) Rada Gminy uchwala co następuje :

 

§ 1

Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości:

1)     od gruntów:

a)     związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,68 zł. od 1 m2 powierzchni,

 

b)    pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

 3,65 zł. od 1 ha powierzchni,

 

c)     pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,30 zł. od 1 m2 powierzchni,

 

2)     od budynków lub ich części:                      

a)     mieszkalnych                                                   0,56 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 

b)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

17,50 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 

c)     zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym        8,66 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 

d)    zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług weterynaryjnych                                            1,00 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 

e)     zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych                                                        1,00 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 

f)     pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku

publicznego przez organizacje pożytku publicznego            6,00 zł. od 1 m2 powierzchni

użytkowej,

 

3)     od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 roku.

 

 

Przewodniczący Rady

Jerzy Woźniak

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr II/14/06 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.09.2008 13:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż