Uchwała nr II/13/06 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok

 


Uchwała nr II/13/06

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 30 listopada 2006 roku

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok

 

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

 

1)     od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

L.p.

samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej (w tonach)

stawka

(w złotych)

1.

od 3,5 do 5,5 włącznie

612,00

2.

powyżej 5,5 do 9 włącznie

1 020,00

3.

powyżej 9 a poniżej 12

1 232,00

 

2)     od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

 

L.p.

liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

stawka podatku

(w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

DWIE OSIE

4.

12

18

1 680,00

1 680,00

5.

18

 

1 980,00

1 980,00

TRZY OSIE

6.

12

18

1 680,00

1 680,00

7.

18

 

1 980,00

1 980,00

CZTERY OSIE I WIĘCEJ

8.

12

29

1 980,00

1 980,00

9.

29

 

2 340,00

2 340,00

 

3)     od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą

lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

 

L.p.

ciągniki siodłowe i balastowe
przystosowane do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

(w tonach)

 

stawka podatku

(w złotych)

10.

od 3,5 a poniżej 12

1 380,00

 

4)     od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

 

L.p.

liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)

 

stawka podatku

(w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

DWIE OSIE

11.

12

31

1 680,00

1 680,00

12.

31

37

1 800,00

1 800,00

13.

37

 

2 000,00

2 000,00

TRZY OSIE

14.

12

37

1 724,00

1 724,00

15.

37

40

2 258,00

2 258,00

16.

40

 

2 340,00

2 340,00

 

 

5)     od przyczepy i naczepy która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

L.p.

przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej łącznie z pojazdem silnikowym

(w tonach)

stawka podatku

(w złotych)

17.

od 7 a poniżej 12

1 020,00

 

 

 

6)     od przyczepy i naczepy która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

L.p.

liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)

 

stawka podatku

(w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

JEDNA OŚ

18.

12

 

1 140,00

1 140,00

DWIE OSIE

19.

12

18

1 176,00

1 176,00

20.

18

37

1 380,00

1 380,00

21.

37

 

1 770,00

1 770,00

TRZY OSIE

22.

12

18

1 176,00

1 176,00

23.

18

37

1 380,00

1 380,00

24.

37

 

1 770,00

1 770,00

 

 

7)     od autobusu:

 

L.p.

autobusy

(ilość miejsc do siedzenia)

stawka podatku

(w złotych)

25.

mniej niż 15

840,00

26.

od 15 – poniżej 30

1 428,00

27.

równa lub wyższa niż 30

1 722,00

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 roku.

 

Przewodniczący Rady

Jerzy Woźniak

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr II/13/06 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.09.2008 13:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż