Uchwała nr II/12/06 - w sprawie podatku od posiadania psów na 2007 rok

 


Uchwała nr II/12/06

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 30 listopada 2006 roku

 

w sprawie podatku od posiadania psów na 2007 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wysokość rocznej stawki podatku od posiadania psów wynosi 50,00 zł.

 

§ 2

Zwalnia się z podatku:

1)     posiadanie psów nierasowych, nie posiadających rodowodu,

2)     posiadanie psów rasowych w wieku do trzech miesięcy, jeżeli przed upływem tego okresu zostały zbyte lub w inny sposób ustało ich posiadanie,

3)     posiadanie psów rasowych nabytych w IV kwartale 2007 roku, jeżeli do końca tego roku nie przekroczą trzeciego miesiąca życia.

 

§ 3

Podatek płatny jest bez wezwania w terminie do 31 grudnia 2007 roku.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 roku.

 

 

 

Przewodniczący Rady
Jerzy Woźniak

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr II/12/06 - w sprawie podatku od posiadania psów na 2007 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.09.2008 13:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż