Uchwała Nr XLVII/365/06 - w sprawie nadania statutu Jednostce Obsługi Szkół w Gminie Święta Katarzyna

 


Uchwała Nr XLVII/365/06

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 26 października 2006 roku

 

w sprawie nadania statutu Jednostce Obsługi Szkół w Gminie Święta Katarzyna

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ), art. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. .U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm. ), oraz  uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 20 grudnia 1996 r. Nr XXXIII/170/96 w sprawie powołania Jednostki Obsługi Szkół w Świętej Katarzynie Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

STATUT

Jednostki Obsługi Szkół

w Gminie Święta Katarzyna

 

1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 

1. Niniejszy statut stanowi o organizacji i zasadach działania Jednostki Obsługi Szkół w Gminie Święta Katarzyna.

2. Jednostka Obsługi Szkół w Świętej Katarzynie zwana dalej Jednostką, została powołana Uchwałą Rady Gminy z 20 grudnia 1996 roku Nr XXXIII/170/96 w sprawie powołania Jednostki Obsługi Szkół w Świętej Katarzynie i działa na podstawie przepisów:

1)     ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z  2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami);

2)     ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami);

3)     ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami);

4)     ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U z 2001 Nr 142 poz.1593 ze zm.);

5)     niniejszego Statutu i Regulaminu Organizacyjnego.

 

§ 2

1.     Jednostka Obsługi Szkół jest jednostką budżetową Gminy Święta Katarzyna, powołaną do obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół i placówek oświatowych gminy.

2.     Siedziba Jednostki Obsługi Szkół mieści się w Siechnicach przy ulicy Wiosennej 7.

3.     Jednostka Obsługi Szkół może używać skrótu JOSZ.

4.     Terenem działania Jednostki Obsługi Szkół jest teren Gminy Święta Katarzyna.

 

§ 3

Nadzór nad prawidłowym działaniem Jednostki Obsługi Szkół sprawuje Wójt Gminy Święta Katarzyna.

 

§ 4

Jednostka Obsługi Szkół używa podłużnej pieczęci o nazwie:

Jednostka Obsługi Szkół

w Świętej Katarzynie

z/s 55-011 Siechnice, ul. Wiosenna 7

 

2. CELE I PRZEDMIOT DZIAŁANIA

 

§ 5

1.Jednostka Obsługi Szkół realizuje zadania własne gminy związane z zadaniami Gminy jako Organu prowadzącego placówki oświatowe, w zakresie obsługi finansowo – księgowej placówek oświatowych gminy na podstawie zawartych porozumień pomiędzy Jednostką a placówkami oświatowymi gminy, w ramach udzielonego przez Wójta Gminy dla dyrektora Jednostki upoważnienia oraz inne zadania, w tym:

1)     realizacji programu stypendiów socjalnych;

2)     wyprawki szkolnej;

3)     zwrotu kosztów kształcenia młodocianych;

4)     zadań związanych z organizacją wypoczynku uczniów szkół gminnych;

5)     organizacji dowożenia uczniów do szkół;

6)     organizacji egzaminów na awans nauczycieli;

7)     w porozumieniu z dyrektorami placówek oświatowych, prowadzenie remontów w tych placówkach.

2. Do zadań z zakresu obsługi finansowo-księgowej w szczególności należą:

1)     prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej dla poszczególnych jednostek oświatowych oraz obsługę finansową w oparciu o zatwierdzone plany finansowe;

2)      prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej Jednostki Obsługi Szkół;

3)     organizacja wypłat wynagrodzeń, ewidencja danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach dla każdej jednostki organizacyjnej;

4)      inwentaryzacja składników majątkowych dla każdej jednostki organizacyjnej;

5)     prace statystyczne;

6)      prowadzenie sprawozdawczości z realizacji zadań rzeczowych i wydatków budżetowych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej;

7)     opracowanie projektów zadań rzeczowych i wydatków budżetowych dla każdej jednostki organizacyjnej odrębnie oraz łącznie dla wszystkich;

8)     obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej pracowników  oświaty;

9)     obsługa funduszu socjalnego (w tym pożyczki mieszkaniowe);

10)  opiniowanie projektów planów organizacyjnych szkół i przedszkoli;

11)   wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.

 

 

3.ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

 

§ 6

1.Jednostką kieruje Dyrektor, który jest powoływany i odwoływany przez Wójta Gminy.

2.Dyrektor ponosi odpowiedzialność przed Wójtem Gminy Święta Katarzyna.

3. Jednostka Obsługi Szkół nie posiada osobowości prawnej, rozlicza się z dotacji i wydatków.

4. Strukturę organizacyjną Jednostki określa schemat organizacyjny zatwierdzony przez Wójta  

    Gminy.

5. Dyrektor Jednostki Obsługi Szkół reprezentuje swoją jednostkę na zewnątrz w oparciu o   

    pełnomocnictwo udzielone przez Wójta Gminy.

6. Sprawy sporne pomiędzy Jednostką Obsługi Szkół a obsługiwanymi placówkami 

    oświatowymi rozstrzyga Wójt Gminy.

7. Jednostka Obsługi Szkół jest w stosunku do pracowników pracodawcą w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

8.Wynagrodzenia pracowników Jednostki Obsługi Szkół jak i inne świadczenia pracownicze ustalane są przez dyrektora Jednostki w oparciu o przepisy właściwe dla pracowników samorządowych oraz przepisy kodeksu pracy.

 

§ 7

Do podstawowych uprawnień i obowiązków Dyrektora Jednostki Obsługi Szkół należy:

1)     kierowanie bieżącą działalnością Jednostki Obsługi Szkół;

2)     samodzielne podejmowanie decyzji zgodnie z prawem i statutem;

3)     powoływanie i odwoływanie Głównego Księgowego;

4)     ustalenie wewnętrznej organizacji Jednostki Obsługi Szkół, a zwłaszcza określenie obowiązków i uprawnień oraz odpowiedzialności pracowników;

5)     sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności (bilansu);

6)     podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia i wynagradzania pracowników Jednostki Obsługi Szkół w ramach posiadanych środków;

7)     ustalanie zasad obiegu dokumentów, kierunków i przedmiotu kontroli wewnętrznej, zapewnienie pracownikom Jednostki właściwych warunków bezpieczeństwa pracy i przeciwpożarowych;

8)     wykonywanie określonych ustawą obowiązków w zakresie kontroli finansowej.

 

4. GOSPODARKA FINANSOWA

§ 8

 

1. Jednostka prowadzi działalność statutową w oparciu o przekazany protokolarnie w zarząd majątek trwały.

2.  Na swoją działalność Jednostka otrzymuje środki finansowe z budżetu gminy.

3. Podstawą gospodarki finansowej Jednostki jest roczny plan finansowy.

4. Jednostka Obsługi Szkół posiada odrębny rachunek bankowy.

 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 9

 

Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

 

§ 10

Traci moc dotychczasowy Statut Jednostki Obsługi Szkół nadany Uchwałą Nr XXXIV/182/97 Rady Gminy z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie uchwalenia statutu Jednostki Obsługi Szkół w gminie Święta Katarzyna.

 

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święta Katarzyna.

 

§ 12

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  

 

 

Przewodnicząca Rady

Barbara Kosterska

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLVII/365/06 - w sprawie nadania statutu Jednostce Obsługi Szkół w Gminie Święta Katarzyna
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.09.2008 12:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż