Uchwała Nr XLVII/364/06 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2006

 


Uchwała Nr XLVII/ 364 / 06

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 26 października  2006 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 169, art. 179, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

§ 1

 

W uchwale Nr XXXVIII/291/06 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2006 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę  10 000  zł,

2)  w § 1 ust. 2 wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę  10 000  zł,

3)  w wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy zwiększył się:

- po stronie dochodów  z kwoty 35 759 834 zł do kwoty 35 769 834  

- po stronie wydatków  z kwoty  37 008 834  zł do kwoty  37 018 834   zł.

4) w Załączniku nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/291/06 wprowadza się zmiany w odpowiednich pozycjach, które zostały przedstawione w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

5) w Załączniku nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/291/06 wprowadza się zmiany w odpowiednich pozycjach, które zostały przedstawione w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/291/06 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Barbara Kosterska

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLVII/364/06 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2006
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.09.2008 12:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż