Uchwała Nr XLVII/361/06 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radwanice – tereny aktywności gospodarczej

 


Uchwała  Nr   XLVII/361/06

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia  26 października  2006 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radwanice – tereny aktywności gospodarczej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  15  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.  Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 ze zm.) oraz   art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  ( Dz. U. Nr  80, poz.717 z późn. zm. ) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje: 

 

 § 1

1.Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radwanice – tereny aktywności gospodarczej przyjętego uchwałą  Nr XXIV/199/04 ( Dz. Urz. Woj. Doln. z 2005 r. Nr  8, poz.234 ) dla obszaru położonego w rejonie Solnik, zwanej dalej planem.

2. Granice obszaru objętego planem przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Celem zmiany jest:

1)     ograniczanie możliwości lokalizacji inwestycji uciążliwych dla mieszkańców Radwanic i innych miejscowości Gminy;

2)     sporządzenie katalogu kategorii przeznaczeń terenu dla obszaru, o którym mowa w  § 1 ust.2.

§ 3

1.Zakres  ustaleń planu będzie zgodny z art.15 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym .

2.W planie, w zależności od potrzeb, zostaną określone granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święta Katarzyna.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodnicząca Rady

Barbara Kosterska

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLVII/361/06 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radwanice – tereny aktywności gospodarczej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.09.2008 12:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż