Budżet gminy 2006

 


 

Uchwała nr XXXVIII/ 291/06
Rady Gminy Święta Katarzyna
z dnia 9 lutego 2006 roku

w sprawie budżetu gminy na rok 2006

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d, e oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 9, art. 165, art. 166 ust. 1 i 2, art. 168, art. 173 ust. 3 i 4, art. 176 ust. 1, art. 182, art. 184, art.188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), art. 401 ust. 1, art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 - 32 155 202 zł
w tym:

1) dochody własne - 23 371 822 zł
z tego: dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych zgodnie z załącznikiem 9 - 160 000 zł
2) subwencja ogólna - 5 525 728 zł
3) dotacje celowe - 3 104 652 zł
4) dotacje na zadania inwestycyjne - 153 000 zł

2. Wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2- 35 295 202 zł
w tym:

1) wydatki bieżące - 24 531 202 zł
z tego:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
zgodnie z załącznikami nr 5 i6, - 10 508 725 zł
- wydatki na obsługę długu, - 700 000 zł
- wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 9- 160 000 zł
- środki wyodrębnione do dyspozycji jednostek pomocniczych
zgodnie z załącznikiem nr10. - 25 000 zł
2) wydatki majątkowe - 10 764 000 zł
z tego:
- wydatki inwestycyjne realizowane w roku budżetowym - 10 764 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości - 3 140 000 zł

§ 2

1. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 3 140 000 zł będą:
- pożyczki w wysokości 265 000 zł.
- kredyty w wysokości 2 875 000 zł.

3. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów jednostki samorządu terytorialnego na 2006 rok przedstawia załącznik nr 4.

§ 3

Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie i dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 2 834 652 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 135 000 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 80 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania z tytułu odpowiedzialności cywilnej Gminy.

§ 5

1. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przedstawia załącznik nr 8.
2. Plan dochodów własnych oraz wydatki jednostek budżetowych przedstawia załącznik nr 11.
3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 48 000 zł przedstawia załącznik 12 .
4. Wysokość dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 170 000 zł przedstawia załącznik 13.
5. Wysokość dotacji podmiotowych z budżetu gminy w wysokości 1 525 000 zł przedstawia załącznik 14.
6. Prognozę kwoty długu na rok 2006 i lata następne przedstawia załącznik 15.
7. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi przedstawia załącznik 16.

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 1 000 000 zł.
2) finansowania planowanego deficytu budżetu do kwoty 3 140 000 zł.
3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej kwoty 2 850 000 zł.

§ 7

Upoważnia się Wójta Gminy Święta Katarzyna do:
1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 1 000 000 zł podlegających spłacie w danym roku budżetowym.
2) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 3 140 000 zł.
3) zaciągania kredytów na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów, których termin spłaty przypada w roku 2006, do kwoty 2 850 000 zł.
4) spłaty zobowiązań Gminy w wysokości 2 850 000 zł.
5) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ujęte w załączniku nr 16 do kwoty 5 000 000 zł.
6) zaciągania zobowiązań związanych z wykonywaniem zadań bieżących, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1 500 000 zł.

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy Święta Katarzyna do:
1) dokonywania przeniesień wydatków w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na inwestycje.
2) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach ich planów finansowych z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych,
3) upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych w wybranych bankach.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święta Katarzyna.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady
Jerzy Woźniak


Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budżet gminy 2006
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.08.2008 11:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
25.08.2008 09:30 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
22.08.2008 13:30 Dodano załącznik "załącznik nr 1.doc"
(Mariusz Różnowicz)
22.08.2008 13:30 Dodano załącznik "załącznik nr 2.doc"
(Mariusz Różnowicz)
22.08.2008 13:30 Dodano załącznik "załącznik nr 3.doc"
(Mariusz Różnowicz)
22.08.2008 13:30 Dodano załącznik "załącznik nr 4.doc"
(Mariusz Różnowicz)
22.08.2008 13:30 Dodano załącznik "załącznik nr 5.xls"
(Mariusz Różnowicz)
22.08.2008 13:30 Dodano załącznik "załącznik nr 6.xls"
(Mariusz Różnowicz)
22.08.2008 13:29 Dodano załącznik "załącznik nr 7.xls"
(Mariusz Różnowicz)
22.08.2008 13:29 Dodano załącznik "załącznik nr 8.xls"
(Mariusz Różnowicz)
22.08.2008 13:29 Dodano załącznik "załącznik nr 9.xls"
(Mariusz Różnowicz)
22.08.2008 13:29 Dodano załącznik "załącznik nr 10.xls"
(Mariusz Różnowicz)
22.08.2008 13:29 Dodano załącznik "załącznik nr 11.xls"
(Mariusz Różnowicz)
22.08.2008 13:29 Dodano załącznik "załącznik nr 12.doc"
(Mariusz Różnowicz)
22.08.2008 13:29 Dodano załącznik "załącznik nr 13.doc"
(Mariusz Różnowicz)
22.08.2008 13:29 Dodano załącznik "załącznik nr 14.doc"
(Mariusz Różnowicz)
22.08.2008 13:29 Dodano załącznik "załącznik nr 15.xls"
(Mariusz Różnowicz)
22.08.2008 13:29 Dodano załącznik "załącznik nr 16.doc"
(Mariusz Różnowicz)
22.08.2008 13:27 Usunięto załącznik załacznik nr 6.xls
(Mariusz Różnowicz)
22.08.2008 13:27 Usunięto załącznik załącznik nr 9.xls
(Mariusz Różnowicz)
22.08.2008 13:27 Usunięto załącznik załącznik nr 8.xls
(Mariusz Różnowicz)
22.08.2008 13:27 Usunięto załącznik załącznik nr 7.xls
(Mariusz Różnowicz)
22.08.2008 13:27 Usunięto załącznik załącznik nr 5.xls
(Mariusz Różnowicz)
22.08.2008 13:27 Usunięto załącznik załącznik nr 4.doc
(Mariusz Różnowicz)
22.08.2008 13:27 Usunięto załącznik załącznik nr 3.doc
(Mariusz Różnowicz)
22.08.2008 13:27 Usunięto załącznik załącznik nr 2.doc
(Mariusz Różnowicz)
22.08.2008 13:25 Usunięto załącznik załącznik nr 10.xls
(Mariusz Różnowicz)
22.08.2008 13:25 Usunięto załącznik załącznik nr 1.doc
(Mariusz Różnowicz)
22.08.2008 13:23 Usunięto załącznik załącznik nr 11.xls
(Mariusz Różnowicz)
22.08.2008 13:22 Usunięto załącznik załącznik nr 12.doc
(Mariusz Różnowicz)
22.08.2008 13:22 Usunięto załącznik załącznik nr 13.doc
(Mariusz Różnowicz)
22.08.2008 13:22 Usunięto załącznik załącznik nr 14.doc
(Mariusz Różnowicz)
22.08.2008 13:22 Usunięto załącznik załącznik nr 15.xls
(Mariusz Różnowicz)
22.08.2008 13:22 Usunięto załącznik załącznik nr 16.doc
(Mariusz Różnowicz)
22.08.2008 12:36 Dodano załącznik "załącznik nr 16.doc"
(Mariusz Różnowicz)
22.08.2008 12:36 Dodano załącznik "załącznik nr 15.xls"
(Mariusz Różnowicz)
22.08.2008 12:36 Dodano załącznik "załącznik nr 14.doc"
(Mariusz Różnowicz)
22.08.2008 12:36 Dodano załącznik "załącznik nr 13.doc"
(Mariusz Różnowicz)
22.08.2008 12:36 Dodano załącznik "załącznik nr 12.doc"
(Mariusz Różnowicz)
22.08.2008 12:36 Dodano załącznik "załącznik nr 11.xls"
(Mariusz Różnowicz)
22.08.2008 11:24 Utworzenie dokumentu. (Mariusz Różnowicz)