Uchwała Nr XXXIII/263/05 - w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach

 


UCHWAŁA NR XXXIII/263/05

RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA

z dnia 31 sierpnia 2005 roku

 

w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach

 

            Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala co następuje:

 

§ 1.

Nadaje się nazwę ulicy w miejscowości Iwiny

 – działka nr 105/24 – droga w obrębie Iwiny            - ulica Kwiatowa

 

Położenie ulicy przedstawiono na wyrysie z mapy ewidencyjnej gruntów w skali 1:5000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady

Jerzy Woźniak

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXIII/263/05 - w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.09.2008 14:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż