Budżet gminy 2002

 


Uchwała nr XLIV/372/02
Rady Gminy Święta Katarzyna
z dnia 15 marca 2002 roku

w sprawie budżetu gminy na rok 2002

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d, oraz pkt. 10, art. 58 ustawy z dnia 8 marca1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 roku, nr 142 poz. 1591), art. 109, art. 116 ust 4, art. 124, art. 128 ust 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 roku nr 155 poz. 1014 ze zmianami), art. 401 ust 1, art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr  62 poz. 627 ze zmianami)

Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala co następuje:

§ 1

I. Dochody budżetu gminy

zgodnie z załącznikiem nr 1        28 037 412 zł

w tym:

1) dochody własne         17 330 641 zł

z tego: dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 10           170 000 zł

2) subwencja ogólna     4 734 802 zł

3) dotacje celowe na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 7           837 057 zł

4) dotacje na zadania powierzone zgodnie z  załącznikiem  nr 8                32 912 zł

5) dotacje na zadania inwestycyjne        5 102 000 zł

 

II. Przychody środków specjalnych

zgodnie z załącznikiem nr 12      261 900 zł

 

III. Wydatki budżetu gminy

zgodnie z załącznikiem nr 2        29 870 469 zł

w tym:

1) wydatki bieżące          18 040 469 zł

z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń          8 363 498 zł

  zgodnie z załącznikami nr 5 i 6,

-  wydatki na obsługę długu       1 050 000 zł

-  wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 10 170 000 zł

-  środki wyodrębnione do dyspozycji jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 11.  20 000 zł

2) wydatki majątkowe  11  830 000 zł

z tego:

- wydatki inwestycyjne realizowane w roku budżetowym 11 830 000 zł

  zgodnie z załącznikiem nr 3

IV. Wydatki środków specjalnych

zgodnie z załącznikiem nr 12      261 900 zł

V. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 833 057 zł

§ 2

1. Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości              2 216 828 zł

nastąpi z dochodów własnych gminy.

 

 2.  Źródłem   finansowania  wydatków  nie  znajdujących  pokrycia  w planowanych  dochodach w kwocie        4 049 885 zł

będą:

- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2 150 000 zł,

- kredyt  z banku krajowego w wysokości 1 390 000 zł,

- wolne środki finansowe w wysokości   509 885 zł.

3.  Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań Gminy  zawiera  załącznik nr 4.

§ 3

Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie i dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości   837 057 zł  zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz wydatki na  zadania powierzone w wysokości 32 912 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4

Ustala się ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości 150 000 zł.

§ 5

1. Plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska przedstawia załącznik  nr   9.

2. Wysokość dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ustala się w wysokości    130 000 zł.

§ 6

1. Ustala się maksymalną wysokość kredytów i pożyczek krótkoterminowych w kwocie 1 500 000 zł zaciąganych przez Zarząd Gminy na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy.

 

2. Upoważnia się Zarząd Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych w wybranych bankach.

3. Upoważnia się Zarząd Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1 500 000 zł nie objętych wydatkami roku budżetowego, które będą skutkować na wysokość wydatków budżetowych w latach następnych.

§ 7

Upoważnia się Zarząd Gminy Święta Katarzyna do:

1. dokonywania przeniesień wydatków w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej,

2. przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach ich planów finansowych z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych i remontowych,

3. spłat zobowiązań Gminy .

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Święta Katarzyna.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2002 roku i podlega ogłoszeniu.

 

Wiceprzewodniczący  Rady

Marek Tomczak

 


 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budżet gminy 2002
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.08.2008 14:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż