Uchwała Nr XIV/97/07 - w sprawie nadania nazwy ulicy w Kotowicach


UCHWAŁA NR XIV/97/07

RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA

z dnia 20.12.2007 roku

 

w sprawie nadania nazwy ulicy w Kotowicach

 

 

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala co następuje:

 

§ 1.

Nadaje się nazwę ulicy w miejscowości Kotowice

– działki o numerach 66/13, 66/22, 66/28, 67/18, 69/6, 69/10 – droga
w obrębie Kotowice            –  ulica Dębowa

 

Położenie ulicy przedstawiono na wyrysie z mapy ewidencyjnej gruntów
w skali 1:5000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Jerzy Woźniak

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIV/97/07 - w sprawie nadania nazwy ulicy w Kotowicach
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.09.2008 15:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż