Uchwała Nr XIV/96/07 - w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach

 


UCHWAŁA NR XIV/96/07

RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA

z dnia 20.12.2007 roku

 

w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach

 

 

            Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala co następuje:

 

§ 1.

  1. Nadaje się nazwę ulicy w miejscowości Iwiny

         działka numer 132/14 – droga w obrębie Iwiny –  ulica Pogodna,

         działki o numerach 139/12 i 139/22 oraz część działki nr 57 – droga
w obrębie Iwiny –  ulica Magnoliowa.

  1. Zmienia się nazwę ulicy Miodowej nadanej dla działek o numerach 168/2 i 57 w taki sposób, że nazwa ulica Miodowa zostaje nadana dla działek
    o numerach 168/2, 134, 132/15 i 131/10, 141/10.

 

Położenie ulic przedstawiono na wyrysie z mapy ewidencyjnej gruntów
w skali 1:5000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

            Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 3.

            Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Przewodniczący Rady

Jerzy Woźniak

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIV/96/07 - w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.09.2008 13:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż