Uchwała Nr XIV/93/07 - mieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2007

 


Uchwała Nr XIV/93 / 07
Rady Gminy Święta Katarzyna
z dnia 20 grudnia  2007 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2007

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 169, art. 179, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

§ 1

                     W uchwale Nr VI/32/07 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 22 lutego 2007 r.
w sprawie budżetu gminy na rok 2007 wprowadza się następujące zmiany:

1)  w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy zwiększa  się o kwotę  2 243 587,50 zł,

2)  w § 1 ust. 2 wydatki budżetu gminy zmniejsza się o kwotę     6 388 672,5 zł,

3)  w wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy

- po stronie dochodów zwiększył się z kwoty  41 102 238,74    do kwoty  43 345 826,24  zł,

- po stronie wydatków  zmniejszył się  z kwoty  52 573 932,74  zł do kwoty   46 185 260,24  zł.

4)  § 1 ust. 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„wydatki bieżące 29 430 130,56 zł.”

5)  § 1 ust. 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„wydatki majątkowe  16 755 129,68 zł. ”

6)  § 1 ust. 3  otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy  w wysokości  2 839 434 zł”,

7) § 2  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 2 839 434    będą:

-          pożyczki  na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 1 250 000 zł,

-          wolne środki w wysokości  1 589 434  zł.”

8)  § 6  otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się limit z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na finansowanie  

      planowanego deficytu budżetu do kwoty 2 839 434.

  2. Źródłem finansowania spłat wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 2 748 817 będą     

     wolne środki w wysokości 2 748 817.”

9) w Załączniku nr 1 do uchwały Nr VI/32/07  wprowadza się zmiany w odpowiednich pozycjach, które zostały przedstawione w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

10) w Załączniku nr 2 do uchwały Nr VI/32/07 wprowadza się zmiany w odpowiednich pozycjach, które zostały przedstawione w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

11) Załącznik nr 3 do uchwały Nr VI/32/07 otrzymuje brzmienie zgodnie  z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

12) Załącznik nr 4 do uchwały Nr VI/32/07 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Jerzy Woźniak

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIV/93/07 - mieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2007
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.09.2008 13:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż