Uchwała Nr XIII/86/07 - w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

 


Uchwała nr XIII/86/07
Rady Gminy Święta Katarzyna
z dnia 25 października 2007 roku

 

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.    Zwolnienie o którym mowa w § 2 stanowi pomoc publiczną a jej udzielanie następuje zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 roku w sprawie udzielania przez gminy zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U Nr 138, poz. 969) oraz
na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dz. Urz. UE L 302 z 01.11.2006, str. 29).

 

§ 2

1.      Zwalnia się z opodatkowania podatkiem od nieruchomości nowo wybudowane budynki
i budowle, wybudowane przez przedsiębiorcę, począwszy od 1 stycznia roku następującego po roku w którym budowa została zakończona, jeżeli wartość inwestycji stanowiąca podstawę obliczenia amortyzacji w ww. dniu wyniosła:

-     do 5 mln zł włącznie – na okres jednego roku,

-     powyżej 5 mln zł do 10 mln zł włącznie – na okres dwóch lat,

-     powyżej 10 mln zł do 20 mln zł włącznie – na okres trzech lat,

-     powyżej 20 mln zł do 30 mln zł włącznie – na okres czterech lat,

-     powyżej 30 mln zł – na okres pięciu lat.

2.      Ze zwolnienia podatkowego o którym mowa w ust. 1 podatnik może korzystać nie dłużej niż przez okres pięciu kolejnych lat, licząc od miesiąca w którym po raz pierwszy nabył prawo do zwolnienia, jednak nie dłużej niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przekroczono maksymalną intensywność pomocy.

 

§ 3

1.     Podatnik zamierzający korzystać ze zwolnienia o którym mowa w § 2 jest zobowiązany do dokonania przed rozpoczęciem inwestycji zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2.     Wraz ze zgłoszeniem o którym mowa ust. 1 przedsiębiorca składa zobowiązanie
o pokryciu co najmniej 25% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą ze środków własnych, lub zewnętrznych źródeł finansowania, które nie zostały uzyskane w związku ze wsparciem ze środków publicznych.

 

§ 4

1.     Podatnik korzystający ze zwolnienia od podatku od nieruchomosci jest zobowiązany
do składania do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego:

1)      oświadczenia o całkowitym koszcie realizacji przedsięwzięcia, wartości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną oraz ich rodzajach, a także kwocie maksymalnej intensywności pomocy– stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.

2)      informacji, w której obliczą przysługujące w roku podatkowym zwolnienia określone w § 2 – stanowiącej załącznik nr 3 do uchwały.

2.     W tym samym terminie podatnik winien złożyć w Urzędzie Gminy Święta Katarzyna informację o wielkości otrzymanej w różnych formach, w ciągu ostatnich 3 lat, pomocy publicznej (w tym pomocy de minimis oraz pomocy z budżetu Unii Europejskiej), przeznaczonej na realizację tej samej inwestycji – załącznik nr 4 do uchwały.

 

 

§ 5

1.     Niezłożenie przez podatnika rozpoczynającego korzystanie ze zwolnienia, w terminie informacji i oświadczeń o których mowa w § 4 powoduje utratę prawa do zwolnienia za okres pomiędzy dniem nabycia prawa do zwolnienia a pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu w którym podatnik złożył informację.

2.     Niezłożenie przez podatnika korzystającego ze zwolnienia przez kolejny rok podatkowy, w terminie informacji i oświadczeń, o których mowa w § 4 powoduje utratę prawa do zwolnienia, za okres pomiędzy początkiem roku podatkowego a pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu w którym podatnik złożył ww. dokumenty.

3.     Podatnik, który złożył nieprawdziwe oświadczenie lub informację, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2, co do spełnienia warunków od których uzależnione jest zwolnienie od podatku, traci prawo do tego zwolnienia za cały okres zwolnienia.

4.     W przypadku utraty zwolnień podatnik zobowiązany jest do zapłaty podatku wraz
z odsetkami za zwłokę zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa.

 

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

§ 8

Uchwała traci moc z dniem 31 grudnia 2013 roku.

 

 

Przewodniczący Rady

Jerzy Woźniak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIII/86/07 - w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.08.2008 18:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż