Uchwała Nr XIII/82/07 - w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Święta Katarzyna dla terenu położonego w rejonie ulic Żernickiej i Zacharzyckiej

 


UCHWAŁA NR XIII/82/07

RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA

Z DNIA 25 października 2007 r.

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Święta Katarzyna dla terenu położonego w rejonie ulic Żernickiej i Zacharzyckiej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(t. j. Dz. U. nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zmianami), art. 3 i 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, ze zmianami), w związku z uchwałą Rady Gminy Święta Katarzyna nr XXXVII / 281 / 05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Święta Katarzyna dla terenu położonego w rejonie ulic Żernickiej i Zacharzyckiej oraz po stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Święta Katarzyna” przyjętym przez Radę Gminy Święta Katarzyna uchwałą nr XLIV / 230 / 97 z dnia 16 grudnia 1997 r., Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

§ 1.

1.     Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Święta Katarzyna dla terenu położonego w rejonie ulic Żernickiej i Zacharzyckiej, zwaną dalej planem.

2.     Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1: 1000 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

3.     Załącznikami do niniejszej uchwały są ponadto:

1)    rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;

2)    rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

Rozdział I

 

§ 2.

1.     Plan obejmuje obszar położony w granicach administracyjnych miejscowości Święta Katarzyna.

2.     Granicę obszaru objętego planem określono na rysunku planu w skali 1: 1 000, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

1.     Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne rysunku planu:

1)     granica obszaru objętego planem;

2)     linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, wraz z oznaczeniami określającymi podstawowe przeznaczenie terenów;

3)     nieprzekraczalne linie zabudowy;

4)     granica strefy ochrony sanitarnej cmentarza.

2.     Pozostałe oznaczenia graficzne rysunku planu nie stanowią obowiązujących ustaleń planu, mają znaczenie informacyjne.

3.     Zmiana nazw własnych oznaczonych w niniejszej uchwale kursywą, nie powoduje dezaktualizacji ustaleń planu.

 

§ 4.

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1)    terenie - należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem określającym przeznaczenie podstawowe;

2)    przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

3)    przeznaczeniu podstawowym lub funkcji podstawowej - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie lub funkcję, która przeważa na danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi;

4)    przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe lub w określonych przypadkach stanową przeznaczenie dominujące, nie powodujące zwiększonego negatywnego oddziaływania na środowisko i nie wykluczające możliwości zagospodarowania terenu w sposób określony przeznaczeniem podstawowym;

5)    liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć linie rozdzielające tereny o różnym przeznaczeniu (funkcji) lub różnych zasadach zagospodarowania;

6)    nieprzekraczalnych liniach zabudowy- należy przez to rozumieć linie wyznaczające dopuszczalne zbliżenie ściany frontowej obiektu kubaturowego do wskazanej linii rozgraniczającej danego terenu, regulacji tej nie podlegają wykusze, zadaszenia wejściowe, rampy i podesty, tarasy bez podpiwniczenia, schody i okapy; na terenach dla których nie zostały określone linie zabudowy należy stosować ogólne zasady lokalizacji obiektów określone w przepisach odrębnych;

7)    infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć ogół podziemnych i nadziemnych urządzeń liniowych i kubaturowych służących zaopatrzeniu w wodę, odprowadzeniu ścieków i wód opadowych, zaopatrzeniu w energię elektryczną, gaz i ciepło, telekomunikacji;

8)    zagospodarowaniu tymczasowym - należy przez to rozumieć sposoby zagospodarowania terenu do czasu realizacji przeznaczenia lub funkcji podstawowej lub dopuszczalnej, określonej w planie;

9)    urządzeniach towarzyszących - należy przez to rozumieć obiekty technicznego wyposażenia, dojazdy i dojścia, parkingi i garaże, budynki gospodarcze, wiaty i zadaszenia, małą architekturę, oczka wodne o charakterze rekreacyjnym lub ozdobnym oraz inne urządzenia pełniące służebną rolę wobec funkcji określonych w przeznaczeniu podstawowym lub dopuszczalnym;

10)    usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć działalność nieprodukcyjną, nie zaliczaną wg przepisów ochrony środowiska do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub generujących ruch pojazdów o masie całkowitej przekraczającej 3,5 t.;

11)    nieuciążliwej produkcji – należy przez to rozumieć działalność wytwórczą, nie zaliczaną wg przepisów ochrony środowiska do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub generujących ruch pojazdów o masie całkowitej przekraczającej 3,5 t.;

12)    zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej łańcuchowej – należy przez to rozumieć zabudowę mieszkaniową jednorodzinną , gdzie budynki zlokalizowane są przy granicy działki, a część mieszkalna budynku położona na jednej działce oddzielona jest częścią garażową od części mieszkalnej budynku położonego na kolejnej działce.


 

Rozdział II

Ustalenia ogólne.

 

§ 5.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

 

Ustala się następujące wymogi konserwatorskie w zakresie ochrony zabytków archeologicznych:

1)    inwestor zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia  właściwej służby ochrony zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac ziemnych z 7 dniowym wyprzedzeniem.

2)    w przypadku wystąpienia zabytków i obiektów archeologicznych wymagane jest podjęcie ratowniczych badań wykopaliskowych na koszt inwestora, za pozwoleniem właściwej służby ochrony zabytków .

 

§ 6.

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu.

 

W oznaczonej na rysunku planu strefie ochronnej od czynnego cmentarza, wynoszącej 50 m licząc od granicy cmentarza zlokalizowanego poza granicami obszaru objętego planem, ustala się zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych, obiektów gastronomicznych, zakładów produkujących lub przechowujących artykuły żywnościowe oraz lokalizację studni służących zaopatrzeniu w wodę do picia i dla potrzeb gospodarczych, zgodnie z przepisami szczególnymi.

 

§ 7.

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie.

 

1.     Ze względu na położenie terenu objętego planem w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 320 „Pradolina rzeki Odry” ustala się :

1)  Zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód podziemnych, gruntów oraz wód otwartych (rowów),

2)  Zakaz przechowywania i magazynowania toksycznych środków chemicznych, magazynowania paliw i substancji ropopochodnych, składowania i utylizacji surowców wtórnych oraz odpadów komunalnych i niebezpiecznych.

2.     W granicach obszaru objętego planem należy uwzględnić zakazy i ograniczenia ustanowione w decyzji nr RLS gw I 053/17/74 z dn. 31 marca 1974 r. wydanej przez Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu ustanawiającej strefy ochronne ujęć i źródeł wody pitnej dla miasta Wrocławia. Z chwilą ustanowienia w trybie obowiązujących przepisów prawnych nowych warunków zagospodarowania przedmiotowych terenów należy stosować wymagania wprowadzone nowymi przepisami.

3.     W granicach obszaru objętego planem nie występują tereny górnicze, narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

 

§ 8.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

i infrastruktury technicznej

 

1. Komunikacja:

1)   zagospodarowanie terenów w rejonie skrzyżowań dróg, a w szczególności ogrodzenia i nasadzenia zieleni nie mogą powodować ograniczenia widoczności i pogarszać parametrów trójkątów widoczności wyznaczanych zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi;

2)   ustala się obowiązek zapewnienia w granicach poszczególnych terenów odpowiedniej liczby miejsc postojowych, lecz nie mniej niż:

a)  2 stanowiska postojowe na 1 mieszkanie w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej (tereny M, MN) – wskaźnik ten uwzględnia również miejsca w garażach zlokalizowanych na terenie posesji,

b)  1,2 stanowiska postojowego na 1 mieszkanie w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej (tereny M, MW/U),

c)  1 stanowisko na 25 m2 powierzchni użytkowej funkcji usługowej, lecz nie mniej niż 2 stanowiska - w przypadku lokalizacji funkcji usługowych jako towarzyszących funkcji podstawowej (MW/U, U),

3)  warunki dotyczące zapewnienia minimalnej liczby miejsc postojowych obsługujących określoną inwestycję uznaje się za spełnione, jeżeli w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów w liniach rozgraniczających ulic publicznych lub w odległości nie większej niż 300 m od terenów zlokalizowanych zostanie nie więcej niż 50% wymaganej liczby miejsc postojowych przypisanych do tej inwestycji.

2.     Infrastruktura techniczna - zasady ogólne:

1)  sieci infrastruktury technicznej należy prowadzić w liniach rozgraniczających dróg i ulic po uzgodnieniu i za zgodą zarządcy drogi oraz na warunkach określonych w przepisach odrębnych; dopuszcza się prowadzenie odcinków sieci infrastruktury technicznej przez tereny o innych funkcjach jeżeli wynika to z uwarunkowań technologicznych i nie jest sprzeczne z przepisami odrębnymi;

2)  dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń infrastruktury technicznej jako towarzyszących inwestycjom na terenach własnych inwestorów.

3.     Zaopatrzenie w wodę odbiorców:

z miejskiej lub zakładowej sieci wodociągowej, przyłączami wodociągowymi wpiętymi do rozdzielczej sieci wodociągowej, na warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci.

4.     Kanalizacja sanitarna:

1)      odprowadzenie ścieków bytowych systemem kanalizacji sanitarnej do miejskiej oczyszczalni ścieków;

2)      odprowadzenie ścieków bytowych z poszczególnych budynków przyłączami kanalizacji sanitarnej wpiętymi do sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3)      do czasu realizacji systemu kanalizacji sanitarnej dopuszcza się stosowanie w noworealizowanej zabudowie bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne (szamb).

5.     Kanalizacja deszczowa:

1)      odprowadzenie wód opadowych z dróg (nawierzchni utwardzonych) kanalizacją deszczową;

2)      odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych i nawierzchni utwardzonych w granicach poszczególnych działek powierzchniowo, z zastosowaniem studni chłonnych na terenie własnym inwestora lub do kanalizacji deszczowej za zgodą właściwego zarządcy;

3)      tereny, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi lub chemicznymi należy utwardzić i skanalizować, zanieczyszczenia winny być zneutralizowane na terenie inwestora przed ich odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej.

6. Elektroenergetyka:

1)      zasilanie odbiorców kablową siecią elektroenergetyczną;

2)      Dopuszcza się w miarę potrzeb lokalizację stacji transformatorowych sytuowanych na terenach własnych inwestorów.

7.  Zaopatrzenie w gaz:

1)     dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej, przyłączanie obiektów na zasadach określonych w Prawie Energetycznym;

2)     rozdzielczą sieć gazową należy prowadzić w liniach rozgraniczających dróg (w chodnikach, poboczach i pasach zieleni) zgodnie z przepisami szczególnymi;

3)     dopuszcza się stosowanie indywidualnych zbiorników zaopatrzenia w gaz płynny, lokalizacja zbiorników i związanych z nimi instalacji zgodnie z wymogami przepisów odrębnych.

8. Zaopatrzenie w ciepło:

z indywidualnych lub zbiorczych źródeł zaopatrzenia w ciepło, zalecane stosowanie paliw proekologicznych, niskoemisyjnych (energia elektryczna, olej opałowy, gaz przewodowy lub płynny itp.) niepowodujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza lub ze źródeł odnawialnych.

9. Telekomunikacja:

1)    kablową siecią telekomunikacyjną, podłączenia nowych abonentów z lokalnej sieci rozdzielczej;

2)    rozwój sieci telekomunikacyjnej wynikający z kolejności rozbudowy obszarów planowanej zabudowy będzie następował staraniem i na koszt operatora sieci;

3)    zakazuje się na terenie objętym planem lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej.

10. Usuwanie odpadów komunalnych:

obowiązują zasady usuwania i utylizacji odpadów określone w przepisach odrębnych i gminnych.

11. Melioracje:

w przypadku naruszenia i uszkodzenia sieci drenarskiej należy natychmiast powiadomić zarządcę lub właściciela sieci oraz dokonać naprawy układu drenażowego pod nadzorem specjalisty ds. melioracji.

 

§ 9.

Tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

Dopuszcza się bezterminowo jako zagospodarowanie tymczasowe dotychczasowy sposób zagospodarowania i użytkowania terenów.

 

Rozdział III

Ustalenia szczegółowe

 

§ 10.

1.     01 - 02 MN - przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z

urządzeniami towarzyszącymi.

2.     Przeznaczenie dopuszczalne:

na działkach o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2 - usługi nieuciążliwe nieprzekraczające 30 % powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, lecz nie więcej niż 100 m2 jego powierzchni ogólnej; usługi mogą być lokalizowane w adaptowanych pomieszczeniach budynku mieszkalnego, w pomieszczeniach dobudowanych lub w obiektach wolnostojących o powierzchni ogólnej nieprzekraczającej 100 m2.

3.     Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1)     w noworealizowanych budynkach mieszkalnych ustala się obowiązek stosowania dachów stromych o symetrycznym układzie połaci dachowych (dopuszcza się dachy wielospadowe); o spadkach 30-450 (nie dotyczy lukarn, wykuszów itp.);

2)     w noworealizowanych budynkach gospodarczych lub garażach towarzyszących funkcji podstawowej ustala się stosowanie dachów stromych o symetrycznym układzie połaci dachowych o nachyleniu połaci nie mniejszej niż 30º;

3)     pokrycie dachów dachówką ceramiczną, cementową lub materiałem dachówkopodobnym;

4)     ustala się zakaz stosowania dachów o połaciach mijających się na wysokości kalenicy;

5)     wysokość noworealizowanych budynków mieszkalnych nie może przekroczyć                  12 m od poziomu terenu do kalenicy;

6)     budynki gospodarcze i garaże towarzyszące funkcji podstawowej oraz wolnostojące obiekty usługowe stanowiące funkcje dopuszczalne nie mogą przekraczać wysokości 6 m od poziomu terenu do kalenicy.

4.     Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

      1)            ustala się zakaz prowadzenia działalności handlu komisowego pojazdami mechanicznymi, usług naprawczych pojazdów mechanicznych (w tym blacharstwa, lakiernictwa usług wulkanizacyjnych), trwałego składowania surowców i materiałów masowych oraz lokalizowania obiektów i urządzeń związanych ze składowaniem, gospodarczym wykorzystaniem i utylizacją odpadów i surowców wtórnych oraz usług związanych z przetwarzaniem drewna oraz tworzyw sztucznych;

      2)            wszelka działalność usługowa nie może powodować ponadnormatywnych obciążeń środowiska uciążliwościami w zakresie hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych, promieniowania elektromagnetycznego poza granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

5.     Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

Obowiązują ustalenia § 5.

6.     Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)     ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczających ulic i terenów publicznych zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, w tym:

a)     8 m od linii rozgraniczającej ulicy zbiorczej (KDZ),

b)    6 m od rozgraniczającej dróg dojazdowych KDD;

2)     powierzchnia zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej– w odniesieniu do powierzchni działki lub terenu przeznaczonego pod inwestycję.

a)     dla zabudowy wolnostojącej           = nie więcej niż 40 %,

b)    dla zabudowy bliźniaczej                = nie więcej niż 50 %,

c)     dla zabudowy łańcuchowej = nie więcej niż 65 %,

d)    dla zabudowy szeregowej   = nie więcej niż 65 %.

3)     powierzchnia terenów czynnych biologicznie – nie mniej niż 30 % powierzchni działki lub terenu przeznaczonego pod inwestycję;

4)     ogrodzenia posesji od strony ulic i terenów publicznych należy wykonywać jako ażurowe (min. 60 % prześwitów), dopuszcza się stosowanie podmurówki o wysokości nie przekraczającej 60 cm licząc od poziomu terenu, wysokość ogrodzeń (dotyczy przęseł i elementów poziomych, z wyłączeniem słupków nośnych) nie może przekroczyć 1,5 m.; ustala się zakaz realizacji ogrodzeń pełnych lub z przęseł wykonanych w całości z prefabrykatów betonowych.

7.     Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1)     dopuszcza się scalanie istniejących, wydzielonych działek;

2)     dopuszcza się zmianę istniejących podziałów geodezyjnych z zastrzeżeniem zachowania następujących minimalnych powierzchni samodzielnych działek przeznaczonych pod zabudowę:

a)     dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej                     - 700 m2,

b)    dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej               - 350 m2.

c)     dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej łańcuchowej                       - 250 m2.

d)    dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej                         - 210 m2,

e)     dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami              - 1000 m2;

3)     dopuszcza się zmianę istniejących podziałów geodezyjnych z zastrzeżeniem zachowania następujących minimalnych szerokości samodzielnych działek przeznaczonych pod zabudowę (z wyłączeniem dojazdów):

a)     dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej                     - 20 m,

b)    dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej               - 14 m,

c)     dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej łańcuchowej                       - 10 m,

d)    dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej                         - 7 m,

e)     dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami              - 20 m

4)     wydzielane w wyniku podziałów wewnętrzne niepubliczne dojazdy i dojścia do zabudowy winny spełniać warunki określone w obowiązujących przepisach odrębnych, w tym w przepisach w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przy zachowaniu minimalnej szerokości 5 m  dla dojazdu do działek wydzielanych na zapleczu.

 

§ 11

1.     01 - 02 M - przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej, z urządzeniami towarzyszącymi:

1)     zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z nie więcej niż 15 lokalami mieszkalnymi w budynku.

2)     zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

2.     Przeznaczenie dopuszczalne:

1)     na działkach o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2 - usługi nieuciążliwe o charakterze obsługi ludności np. handel detaliczny, gastronomia, drobne usługi dla ludności, kultura, obsługa finansowo-prawna i administracyjna, usługi projektowe, gabinety lekarskie, itp.; usługi mogą być lokalizowane w adaptowanych pomieszczeniach budynku mieszkalnego, w pomieszczeniach dobudowanych lub w obiektach wolnostojących,

2)     ustala się zakaz sytuowania lokali handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 400 m2.

3.     Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1)     w noworealizowanych budynkach mieszkalnych ustala się obowiązek stosowania dachów stromych o symetrycznym układzie połaci dachowych (dopuszcza się dachy dwuspadowe, wielospadowe, mansardowe); o spadkach 30-500 (nie dotyczy lukarn, wykuszów itp.);

2)     w noworealizowanych budynkach gospodarczych lub garażach towarzyszących funkcji podstawowej ustala się stosowanie dachów stromych o symetrycznym układzie połaci dachowych o nachyleniu połaci nie mniejszej niż 30º;

3)     pokrycie dachów dachówką ceramiczną, cementową lub materiałem dachówkopodobnym;

4)     ustala się zakaz stosowania dachów o połaciach mijających się na wysokości kalenicy;

5)     wysokość noworealizowanych budynków mieszkalnych nie może przekroczyć 12 m od naturalnego poziomu terenu do kalenicy;

6)     budynki gospodarcze i garaże towarzyszące funkcji podstawowej oraz wolnostojące obiekty usługowe stanowiące funkcje dopuszczalne nie mogą przekraczać wysokości 6 m od poziomu terenu do kalenicy;

7)     w zabudowie wielorodzinnej ustala się zakaz sytuowania na ścianach frontowych klimatyzatorów i anten satelitarnych oraz nadajników telefonii komórkowej, z wyjątkiem anten zbiorczych oraz elementów reklamowych naściennych i wolnostojących.

4.     Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1)     ustala się zakaz prowadzenia działalności w zakresie usług naprawczych pojazdów mechanicznych (w tym blacharstwa, lakiernictwa usług wulkanizacyjnych), trwałego składowania surowców i materiałów masowych oraz lokalizowania obiektów i urządzeń związanych ze składowaniem, gospodarczym wykorzystaniem i utylizacją odpadów i surowców wtórnych oraz usług związanych z przetwarzaniem drewna oraz tworzyw sztucznych;

2)     wszelka działalność usługowa nie może powodować ponadnormatywnych obciążeń środowiska uciążliwościami w zakresie hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych, promieniowania elektromagnetycznego poza granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

5.     Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

Obowiązują ustalenia § 5.

6.     Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)  ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczających ulic i terenów publicznych zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu:

a)     8 m od linii rozgraniczającej dróg zbiorczych KDZ,

b)    6 m od rozgraniczającej dróg dojazdowych KDD;

2)  powierzchnia zabudowy– w odniesieniu do powierzchni działki lub terenu przeznaczonego pod inwestycję:

a)     dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej  - nie więcej niż 40 %,

b)    dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej       - nie więcej niż 50 %,

c)     dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej łańcuchowej    - nie więcej niż 65 %,

d)    dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej     - nie więcej niż 65 %,

e)     dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej                                   - nie więcej niż 70 %,

f)     dla zabudowy mieszkaniowej usługowej                              - nie więcej niż 70 %;

3)  powierzchnia terenów czynnych biologicznie:

a)     dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – nie mniej niż 30 % powierzchni działki lub terenu przeznaczonego pod inwestycję,

b)    dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej –nie mniej niż 25 % powierzchni działki lub terenu przeznaczonego pod inwestycję;

4)  ogrodzenia posesji od strony ulic i terenów publicznych należy wykonywać jako ażurowe (min. 60 % prześwitów), dopuszcza się stosowanie podmurówki o wysokości nie przekraczającej 60 cm licząc od poziomu terenu, wysokość ogrodzeń (dotyczy przęseł i elementów poziomych, z wyłączeniem słupków nośnych) nie może przekroczyć 1,5 m.; ustala się zakaz realizacji ogrodzeń pełnych lub z przęseł wykonanych w całości z prefabrykatów betonowych.

7.     Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1)  dopuszcza się scalanie istniejących, wydzielonych działek;

2)  dopuszcza się zmianę istniejących podziałów geodezyjnych z zastrzeżeniem zachowania następujących minimalnych powierzchni samodzielnych działek przeznaczonych pod zabudowę:

b)    mieszkaniową jednorodzinną:

i)      dla zabudowy wolnostojącej       - 700 m2,

ii)     dla zabudowy bliźniaczej            - 350 m2,

iii)    dla zabudowy łańcuchowej         - 250 m2,

iv)    dla zabudowy szeregowej           - 210 m2,

c)     mieszkaniową wielorodzinną  - 1000 m2,

d)    usługową lub z usługami                  - 1000 m2;

3)  dopuszcza się zmianę istniejących podziałów geodezyjnych z zastrzeżeniem zachowania następujących minimalnych szerokości samodzielnych działek przeznaczonych pod zabudowę  (z wyłączeniem dojazdów):

a)     dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej               - 20 m,

b)    dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej                     - 14 m,

c)     dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej łańcuchowej                  - 10 m,

d)    dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej                   - 7 m,

e)     dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej                                     - 20 m,

f)     usługową lub z usługami                                                                             - 20 m;

4)  wydzielane w wyniku podziałów wewnętrzne niepubliczne dojazdy i dojścia do zabudowy winny spełniać warunki określone w obowiązujących przepisach odrębnych, w tym w przepisach w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przy zachowaniu minimalnej szerokości 5 m  dla dojazdu do działek wydzielanych na zapleczu.

 

§ 12

1.     MW/U - przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, z urządzeniami towarzyszącymi.

2.     Przeznaczenie dopuszczalne:

1)  usługi w wydzielonych pomieszczeniach budynku mieszkalnego, w obiektach dobudowanych lub w odrębnych obiektach wolnostojących;

2)  ustala się zakaz sytuowania lokali handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej        400 m2.

3.     Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1)     w noworealizowanych budynkach mieszkalnych ustala się obowiązek stosowania dachów stromych o symetrycznym układzie połaci dachowych (dopuszcza się dachy wielospadowe, mansardowe); o spadkach 30-500 (nie dotyczy lukarn, wykuszów itp.);

2)     w noworealizowanych budynkach gospodarczych, garażach lub budynkach usługowych towarzyszących funkcji podstawowej zaleca się stosowanie dachów stromych o nachyleniu połaci nie mniejszej niż 30º;

3)     pokrycie dachów dachówką ceramiczną, cementową lub materiałem dachówkopodobnym;

4)     ustala się zakaz stosowania dachów o połaciach mijających się na wysokości kalenicy;

5)     wysokość zabudowy nie może przekraczać:

a)     budynków mieszkalnych - 12 m od naturalnego poziomu terenu do kalenicy,

b)    budynków usługowych - 10 m od naturalnego poziomu terenu do kalenicy,

c)     budynków gospodarczych i garaży towarzyszących funkcji podstawowej – 6 m od poziomu terenu do kalenicy;

6)     ustala się zakaz sytuowania na ścianach frontowych klimatyzatorów i anten satelitarnych oraz nadajników telefonii komórkowej, z wyjątkiem anten zbiorczych oraz elementów reklamowych naściennych i wolnostojących.

4.     Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

      1)            ustala się zakaz prowadzenia działalności w zakresie usług naprawczych pojazdów mechanicznych (w tym blacharstwa, lakiernictwa usług wulkanizacyjnych), trwałego składowania surowców i materiałów masowych oraz lokalizowania obiektów i urządzeń związanych ze składowaniem, gospodarczym wykorzystaniem i utylizacją odpadów i surowców wtórnych oraz usług związanych z przetwarzaniem drewna oraz tworzyw sztucznych;

      2)            wszelka działalność usługowa nie może powodować ponadnormatywnych obciążeń środowiska uciążliwościami w zakresie hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych, promieniowania elektromagnetycznego poza granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

5.     Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

Obowiązują ustalenia § 5.

6.     Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)  ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:

a)      8 m od linii rozgraniczającej dróg zbiorczych KDZ, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu,

b)    6 m od rozgraniczającej dróg dojazdowych KDD;

2)  powierzchnia zabudowy:

a)     dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – maksymalnie 70 % powierzchni działki lub terenu przeznaczonego pod inwestycję,

b)    dla zabudowy usługowej – maksymalnie 70 % powierzchni działki lub terenu przeznaczonego pod inwestycję;

3)  powierzchnia terenów czynnych biologicznie:

a)     dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – nie mniej niż 25 % powierzchni działki lub terenu przeznaczonego pod inwestycję,

b)    dla zabudowy usługowej – nie mniej niż 20 % powierzchni działki lub terenu przeznaczonego pod inwestycję;

4)  ogrodzenia posesji od strony ulic i terenów publicznych należy wykonywać jako ażurowe (min. 60 % prześwitów), dopuszcza się stosowanie podmurówki o wysokości nie przekraczającej 60 cm licząc od poziomu terenu, wysokość ogrodzeń (dotyczy przęseł i elementów poziomych, z wyłączeniem słupków nośnych) nie może przekroczyć 1,5 m.; ustala się zakaz realizacji ogrodzeń pełnych lub z przęseł wykonanych w całości z prefabrykatów betonowych.

7.     Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1)  dopuszcza się scalanie istniejących, wydzielonych działek;

2)   dopuszcza się zmianę istniejących podziałów geodezyjnych z zastrzeżeniem zachowania minimalnej powierzchni samodzielnych działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,       mieszkaniową wielorodzinną z usługami lub usługową - 1000 m2,, przy zachowaniu minimalnej szerokości 20 m (z wyłączeniem dojazdów);

3)  dopuszcza się wydzielanie działek niezbędnych dla lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej (np. stacji transformatorowych);

4)  wydzielane w wyniku podziałów wewnętrzne niepubliczne dojazdy i dojścia do zabudowy winny spełniać warunki określone w obowiązujących przepisach szczególnych, w tym w przepisach w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przy zachowaniu minimalnej szerokości 5 m  dla dojazdu do działek wydzielanych na zapleczu.

 

§ 13.

1.     U - przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy usługowej, z urządzeniami towarzyszącymi – usługi nieuciążliwe.

2.     Przeznaczenie dopuszczalne:

1)  drobna nieuciążliwa produkcja;

2)  ustala się zakaz sytuowania lokali handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej        400 m2.

3.     Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1)  ustala się stosowanie dachów stromych o nachyleniu połaci nie mniejszej niż 30º;

2)  pokrycie dachów dachówką ceramiczną, cementową lub materiałem dachówkopodobnym;

3)  Wysokość zabudowy nie może przekraczać 10 m od poziomu terenu do kalenicy.

4.     Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

          1)    ustala się zakaz prowadzenia działalności w zakresie usług naprawczych pojazdów mechanicznych (w tym blacharstwa, lakiernictwa usług wulkanizacyjnych), trwałego składowania surowców i materiałów masowych oraz lokalizowania obiektów i urządzeń związanych ze składowaniem, gospodarczym wykorzystaniem i utylizacją odpadów i surowców wtórnych oraz usług związanych z przetwarzaniem drewna oraz tworzyw sztucznych;

          2)    wszelka działalność usługowa nie może powodować ponadnormatywnych obciążeń środowiska uciążliwościami w zakresie hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych, promieniowania elektromagnetycznego poza granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

5.     Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

obowiązują ustalenia § 5.

6.     Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)  ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6 m od linii rozgraniczającej ulicy dojazdowej KDD zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;

2)  powierzchnia zabudowy – maksymalnie 60 % powierzchni działki lub terenu przeznaczonego pod inwestycję;

3)  powierzchnia terenów czynnych biologicznie – minimalnie 20 % powierzchni działki lub terenu przeznaczonego pod inwestycję;

4)  ogrodzenia posesji od strony ulic i terenów publicznych należy wykonywać jako ażurowe (min. 60 % prześwitów), dopuszcza się stosowanie podmurówki o wysokości nie przekraczającej 60 cm licząc od poziomu terenu, wysokość ogrodzeń (dotyczy przęseł i elementów poziomych, z wyłączeniem słupków nośnych) nie może przekroczyć 1,5 m.; ustala się zakaz realizacji ogrodzeń pełnych lub z przęseł wykonanych w całości z prefabrykatów betonowych.

7.     Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1)  dopuszcza się scalanie istniejących, wydzielonych działek;

2)  dopuszcza się zmianę istniejących podziałów geodezyjnych z zastrzeżeniem zachowania minimalnej powierzchni samodzielnych działek przeznaczonych pod zabudowę usługową - 1000 m2, przy zachowaniu minimalnej szerokości 20 m (z wyłączeniem dojazdów);

3)  dopuszcza się wydzielanie działek niezbędnych dla lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej (np. stacji transformatorowych);

4)  wydzielane w wyniku podziałów wewnętrzne niepubliczne dojazdy i dojścia do zabudowy winny spełniać warunki określone w obowiązujących przepisach szczególnych, w tym w przepisach w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przy zachowaniu minimalnej szerokości 5 m  dla dojazdu do działek wydzielanych na zapleczu.

 

§ 14.

01 - 02 E - przeznaczenie podstawowetereny infrastruktury technicznej: elektroenergetyka (stacje transformatorowe).

 

§ 15.

1.     KDZ 1/2 - przeznaczenie podstawowe – ulica zbiorcza, z urządzeniami towarzyszącymi.

2.     Przeznaczenie dopuszczalne:

1)  podziemne sieci oraz urządzenia infrastruktury technicznej realizowane za zgodą zarządcy drogi i zgodnie w wymaganiami przepisów odrębnych, zieleń urządzona;

2)  dopuszcza się za zgodą zarządcy ulicy lokalizację urządzeń pomiarowo-kontrolnych związanych z podziemną infrastrukturą techniczną przy liniach rozgraniczających ulicy lub na terenie towarzyszącej zieleni urządzonej – lokalizacja tych urządzeń nie może powodować ograniczenia widoczności zagrożenia ruchu lub utrudniać pieszym poruszanie się po chodnikach.

3.     Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:ustala się zakaz lokalizacji trwałych obiektów usługowych (kioski, pawilony itp.).

4.     Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

obowiązują ustalenia § 5.

5.     Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)  szerokość w liniach rozgraniczających całej ulicy - w istniejących granicach;

2)  przekrój ulicy: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, chodniki, zieleń niska i wysoka.

 

§ 16.

1.     KDL 1/2 - przeznaczenie podstawowe – ulica lokalna, z urządzeniami towarzyszącymi.

2.     Przeznaczenie dopuszczalne:

1)  podziemne sieci oraz urządzenia infrastruktury technicznej realizowane za zgodą zarządcy drogi i zgodnie w wymaganiami przepisów odrębnych, zieleń urządzona;

2)  dopuszcza się za zgodą zarządcy ulicy lokalizację urządzeń pomiarowo-kontrolnych związanych z podziemną infrastrukturą techniczną przy liniach rozgraniczających ulicy lub na terenie towarzyszącej zieleni urządzonej – lokalizacja tych urządzeń nie może powodować ograniczenia widoczności lub zagrożenia ruchu .

3.     Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

ustala się zakaz lokalizacji trwałych obiektów usługowych (kioski, pawilony itp.).

4.     Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

obowiązują ustalenia § 5.

5.     Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)  szerokość w liniach rozgraniczających całej ulicy = 10 - 13 m;

2)  przekrój ulicy: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, chodnik(i), zieleń.

 

§ 17.

1.     01 – 03 KDD 1/2 - przeznaczenie podstawowe – ulice dojazdowe, z urządzeniami towarzyszącymi.

2.     Przeznaczenie dopuszczalne:

1)  podziemne sieci oraz urządzenia infrastruktury technicznej realizowane za zgodą zarządcy drogi i zgodnie w wymaganiami przepisów odrębnych, zieleń urządzona;

2)  dopuszcza się za zgodą zarządcy ulicy lokalizację urządzeń pomiarowo-kontrolnych związanych z podziemną infrastrukturą techniczną przy liniach rozgraniczających ulicy lub na terenie towarzyszącej zieleni urządzonej – lokalizacja tych urządzeń nie może powodować ograniczenia widoczności, powodować zagrożenia ruchu oraz utrudniać pieszym poruszanie się po chodnikach.

3.     Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

ustala się zakaz lokalizacji trwałych obiektów usługowych (kioski, pawilony itp.).

4.     Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

obowiązują ustalenia § 5.

5.     Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)  szerokość w liniach rozgraniczających 10 - 12 m;

2)  przekrój ulicy: 1 jezdnia), 2 pasy ruchu, chodnik(i).

 

§ 18.

W granicach obszaru objetego planem nie występują: obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, obszary wymagające przekształceń lub rekultywacji, tereny przeznaczone pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tereny służące organizacji imprez masowych oraz granice pomników zagłady wraz ze strefami ochronnymi, określone na podstawie ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.

 

Rozdział IV

Ustalenia końcowe.

 

§ 19.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późniejszymi zmianami) ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty - w wysokości 30 %.

 

§ 20.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święta Katarzyna.

 

§ 21.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

 

 

JERZY WOŹNIAK

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIII/82/07 - w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Święta Katarzyna dla terenu położonego w rejonie ulic Żernickiej i Zacharzyckiej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.08.2008 16:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż