Uchwała Nr XII/78/07 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żerniki Wrocławskie obejmującego obszar oznaczony symbolem "C1"

 


UCHWAŁA NR XII/78/07
RADY GMINY ŚWIĘTA  KATARZYNA
z dnia 27 września 2007 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żerniki Wrocławskie obejmującego obszar oznaczony symbolem „C1”

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j.  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 14 ust. 1. ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

§ 1.

1.     Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żerniki Wrocławskie obejmującego obszar oznaczony symbolem „C1”  zwanego dalej planem.

2.     Granice obszaru objętego planem przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

1.     Zakres ustaleń planu będzie obejmował:

1)     przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2)     zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3)     zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4)     zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5)     wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

6)     parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;

7)     granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

8)     szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

9)     szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

10)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

11)  sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

12)  stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717).

2.     W planie miejscowym zostanie określone w zależności od potrzeb:

1)     granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;

2)     granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych;

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święta Katarzyna.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Woźniak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XII/78/07 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żerniki Wrocławskie obejmującego obszar oznaczony symbolem "C1"
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.08.2008 15:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż