Uchwała Nr XI/74/07 - w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników

 


Uchwała nr XI / 74/ 07

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 23 sierpnia 2007 roku

w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 160 i art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Zespół do wyboru ławników na kadencję w latach 2008 - 2012 w składzie:

1)   Elżbieta Rzewuska - Przewodniczący Zespołu,

2)   Anna Mazurek - Członek Zespołu,

3)   Mariusz Teodorowicz - Członek Zespołu,

§ 2

Zadaniem Zespołu jest ocena zgłoszonych kandydatur na ławników oraz przedstawienie na sesji Rady Gminy swojej opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

Jerzy Woźniak

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XI/74/07 - w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.08.2008 15:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż