Uchwała Nr XI/70/07 - w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Straży Gminnej w Świętej Katarzynie

 


UCHWAŁA Nr XI / 70 / 07

RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA

z dnia 23 sierpnia 2007 r.

 

w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Straży Gminnej w Świętej Katarzynie

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 ze zm.), Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Nadaje się Straży Gminnej w Świętej Katarzynie Regulamin określający jej szczegółową strukturę organizacyjną w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Przewodniczący Rady

Jerzy Woźniak

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XI/70/07 - w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Straży Gminnej w Świętej Katarzynie
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.08.2008 15:20