Uchwała Nr XI/69/07 - w sprawie utworzenia straży gminnej

 


UCHWAŁA Nr XI / 69 / 07

RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA

z dnia 23 sierpnia 2007 r.

 

w sprawie utworzenia straży gminnej

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 1 ust. 1, art. 2
i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 ze zm.),

 

po zasięgnięciu opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu,

 

Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

§ 1

Tworzy się w Gminie Święta Katarzyna Straż Gminną - samorządową umundurowaną formację do ochrony porządku publicznego na terenie Gminy.

 

§ 2

Straż Gminna wykonuje zadania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 ze zm.) oraz w innych przepisach i aktach prawa miejscowego.

 

§ 3

Komenda Straży Gminnej wchodzi w skład Urzędu Gminy.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Przewodniczący Rady

 

Jerzy Woźniak

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XI/69/07 - w sprawie utworzenia straży gminnej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.08.2008 15:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż