Uchwała Nr X/68/07 - w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki działającej pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siechnicach

 


Uchwała Nr X/68/07
Rady Gminy Święta Katarzyna
z dnia 28 czerwca 2007r

 

w sprawie wyrażenia zgody na  podwyższenie kapitału zakładowego spółki działającej pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siechnicach.

 

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 9 lit „g” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 ze zmianami) uchwala się co następuje:

 

§1

1.Rada Gminy Święta Katarzyna wyraża zgodę na  podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siechnicach  o kwotę 1 000 000,00 zł.

2.Całość udziałów  pokrywa i obejmie Gmina Święta Katarzyna wkładem pieniężnym.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święta Katarzyna.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr X/68/07 - w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki działającej pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siechnicach
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.08.2008 15:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż