Uchwała Nr IX/63/07 - w sprawie zaopiniowania zaktualizowanego projektu planu aglomeracji „Święta Katarzyna”

 


 

UCHWAŁA NR IX / 63 /07

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 31 maja 2007 roku

 

 

w sprawie zaopiniowania zaktualizowanego projektu planu aglomeracji „Święta Katarzyna”

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z § 4 art. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 283 poz. 2841 ze zm.) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Pozytywnie opiniuje się zaktualizowaną propozycję projektu planu aglomeracji „Święta Katarzyna” stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Traci moc uchwała nr IV/ 25/06 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zaktualizowania planu aglomeracji „Święta Katarzyna”.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święta Katarzyna.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

Jerzy Woźniak

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr IX/63/07 - w sprawie zaopiniowania zaktualizowanego projektu planu aglomeracji „Święta Katarzyna”
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.08.2008 12:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż