Uchwała Nr IX/62/07 - w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Święta Katarzyna

 


UCHWAŁA NR IX/62/07

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 31 maja 2007 roku

 

w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Święta Katarzyna.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 póz. 1591 ze zmianami) oraz art. 24 ust. l i ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72 poz. 747 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

§  1

Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w następujących wysokościach:

1)   opłata zmienna dla wszystkich odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wynosi 3,00 zł /m3 (netto),

2)  opłata zmienna dla wszystkich odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków wynosi 5,00 zł /m3 (netto),

 3) stawka opłaty stałej związana z bieżącą kontrolą i odczytem urządzenia pomiarowego dla wszystkich odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i  zbiorowego odprowadzania ścieków wynosi 1,60 zł /   odbiorcę /  miesąc ( netto ),

4) stawka opłaty stałej związana z utrzymaniem urządzeń pomiarowych w technicznej sprawności dla odbiorców usług rozlicznych na podstawie wodomierzy  o strumieniu nominalnym < 10m³ w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wynosi 1,50 zł / wodomierz  / miesiąc ( netto ),

5) stawka opłaty stałej związana z utrzymaniem urządzeń pomiarowych w technicznej sprawności dla   odbiorców usług rozlicznych na podstawie wodomierzy  o strumieniu nominalnym > 10m³ w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wynosi 5,00 zł / wodomierz  / miesiąc ( netto ),

6) stawka opłaty stałej związana z utrzymaniem urządzeń pomiarowych w technicznej sprawności dla   odbiorców usług rozlicznych na podstawie wodomierzy  o strumieniu nominalnym > 50 m³ i wodomierzy sprzężonych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wynosi 10,00 zł / wodomierz   / miesiąc ( netto ),

7)  stawka  opłaty   stałej  związana   z   bieżącą    kontrolą   i  odczytem  urządzenia

       pomiarowego  dla  odbiorców    usług  w    zakresie    zbiorowego  oczyszczania   ścieków

       rozliczanych   na   podstawie  wskazań   urządzenia   pomiarowego  ścieków  wynosi    3,10zł

       /odbiorcę / miesiąc ( netto ),

 

                                                                          §2

Ustala   się   dopłaty  do   stawek taryfowych  za  zbiorowe   zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie   ścieków  w  następujących wysokościach:

1)  dopłata dla wszystkich odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wynosi 0,30 zł/ m3 (netto),

2)  dopłata dla wszystkich odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków wynosi 1,40 zł /m3 (netto),

3)  dopłata dla wszystkich odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wynosi 1,70 zł /m3 (netto)

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święta Katarzyna.

§4

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podjęcia z datą obowiązywania od 01.07.2007 roku

 

Przewodniczący Rady

Jerzy Woźniak

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr IX/62/07 - w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Święta Katarzyna
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.08.2008 12:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż