Uchwała Nr IX/60/07 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2007

 


Uchwała Nr IX / 60 / 07

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 31 maja  2007 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2007

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 169, art. 179, art. 184 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

           

                                                                            § 1

                                                                             

W uchwale Nr VI/32/07 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 22 lutego 2007 r.
w sprawie budżetu gminy na rok 2007 wprowadza się następujące zmiany:

1)  w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy zwiększa  się o kwotę    433 004,27 zł,

2)  w § 1 ust. 2 wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę  1 198 004,27  zł,

3)  w wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy

- po stronie dochodów zwiększył się z kwoty  40 513 614  zł do kwoty    40 946 618,27  zł,

- po stronie wydatków  zwiększył się  z kwoty  49 283 614  zł do kwoty  50 481 618,27   zł.

4)  § 1 ust. 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„wydatki bieżące 30 151 618,27 zł.”

5)  § 1 ust. 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„wydatki majątkowe  20 330 000 zł. ”

6)  § 1 ust. 3  otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy  w wysokości  9 535 000 zł”,

7) § 2  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 9 535 000 zł  będą:

-          pożyczki  na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 1 250 000 zł,

-          kredyty na prefinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 4 070 000 zł,

-          kredyty na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 3 450 000 zł,

-          wolne środki w wysokości  765 000 zł.”

8) w Załączniku nr 1 do uchwały Nr VI/32/07  wprowadza się zmiany w odpowiednich pozycjach, które zostały przedstawione w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

9) w Załączniku nr 2 do uchwały Nr VI/32/07 wprowadza się zmiany w odpowiednich pozycjach, które zostały przedstawione w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

10) Załącznik nr 3 do uchwały Nr VI/32/07 otrzymuje brzmienie zgodnie 
z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

11) Załącznik nr 4 do uchwały Nr VI/32/07 otrzymuje brzmienie zgodnie
z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

                                                                       

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

Jerzy Woźniak

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr IX/60/07 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2007
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.08.2008 11:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż