Uchwała Nr VIII/58/07 - w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości na terenie Gminy Święta Katarzyna

 


Uchwała Nr VIII / 58 / 07
Rady Gminy Święta Katarzyna
z dnia 26 kwietnia 2007 r
.

 

w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości na terenie Gminy Święta Katarzyna

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm. )  oraz art.
98a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004 r.  Nr 261, poz. 2603 ze zm.) Rada Gminy w Świętej Katarzynie  uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału, na terenie Gminy Święta Katarzyna w wysokości 30 % różnicy wartości nieruchomości.  

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święta Katarzyna

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXXIV/303/01  Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości na terenie Gminy Święta Katarzyna

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

 

Jerzy Woźniak

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr VIII/58/07 - w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości na terenie Gminy Święta Katarzyna
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.08.2008 16:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż