Uchwała Nr VIII/57/07 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Święta Katarzyna na rok 2007

 


Uchwała Nr VIII/57/07

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 26 kwietnia 2007 roku

 

 

w sprawie uchwalenia Gminnego  Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Święta Katarzyna na rok 2007

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zmianami),

Rada Gminy  Święta Katarzyna  uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Święta Katarzyna na rok 2007 o następującej treści:

 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

W GMINIE ŚWIĘTA KATARZYNA NA ROK 2007

 

 

I. Wstęp

 

Narkomania jest problemem społecznym i aktualnym wyzwaniem cywilizacyjnym. Rozpowszechnienie używania środków psychoaktywnych często występuje z innymi problemami społecznymi takimi jak: ubóstwo, bezrobocie, przestępczość, bezdomność.

Podstawą działań związanych z zapobieganiem narkomanii stanowią: ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii. Program jest komplementarny wobec Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Monitorowanie problemów alkoholowych i narkotycznych na terenie Gminy Święta Katarzyna opracowane zostało przez Zakład Badawczo-Consultingowy „TUAN” we Wrocławiu. Program jest kontynuacją dotychczasowych wieloletnich działań w tym zakresie.

Diagnoza lokalna problemu uzależnienia od narkotyków została dokonana w oparciu o badania przeprowadzone  w 2006 roku na terenie gminy. Z przeprowadzonych analiz wynika, że około 91% badanych miało bezpośredni kontakt z narkotykami (1999- 65%). Wiąże się to z bezpośrednią bliskością i wpływem Wrocławia. Według respondentów rodzimi narkomani używali głównie marihuany – 94,4 % (1999- 81%), opiatów 73,8% (1999-45,5%), środków wziewnych 66,1% (1999- 37,5%), amfetaminy 44,4% (1999-30,5%), leków 21,6%, LSD 12,2% (1999-5%) oraz kokainy 37,7% (1999-23%). Występuje 27,2% respondentów którzy potwierdzają, iż w okolicy ich zamieszkania grupuje się młodzież używająca środków odurzających. Wskaźniki dynamiki występowania zjawiska wśród młodzieży według respondentów pokazują, że 23,9% uważa, iż nastąpił wzrost występowania problemów narkotycznych wśród młodzieży, a jedynie 3,9% (1999- 7,5%) stwierdza wzrost zjawiska. Respondenci określili wiek używającej środków młodzieży na 16-18 lat. Wśród badanych 12,8% respondentów zauważyło sprzedaż środków na terenie gminy.

 

II. Cele Programu

 

Głównym celem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest ograniczenie używania narkotyków oraz związanych z tym problemów. Zadania ujęte w nim skoncentrowane są na rozwijaniu i popieraniu działalności informacyjnej i kulturalnej podejmowanej w celu informowania społeczeństwa o szkodliwości narkomanii oraz prowadzenia działalności wychowawczej i zapobiegawczej polegającej na promocji zdrowego stylu życia, wspieraniu działalności placówek prowadzących działalność zapobiegawczą w środowiskach zagrożonych uzależnieniem od środków narkotycznych,  podejmowaniu i wspieraniu działań lokalnych oraz innych inicjatyw społecznych.

Cel ten realizowany jest przez:

 1. działania mające na celu zapobieganie wszelkim uzależnieniom przez redukcję dostępności i zapotrzebowania na substancje narkotyczne,
 2. wypracowanie wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych racjonalnych postaw wobec narkotyków i innych substancji o działaniu odurzającym,
 3. zwiększenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat  problemów związanych z używaniem narkotyków  prowadzenie działalności informacyjnej poprzez publikacje; ogłaszanie danych dotyczących epidemiologii i działania placówek prowadzących działalność profilaktyczną,
 4. tworzenie lokalnego systemu działań profilaktycznych lub redukcji czynników prowadzących do uzależnienia,
 5. wzrost zaangażowania społeczności lokalnych w działania profilaktyczne- uwzględnienie problematyki w gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, wspieranie lokalnych inicjatyw działań profilaktycznych na terenie Gminy, szkół podstawowych i gimnazjum, organizacji pozarządowych w celu realizacji programów edukacji zdrowotnej, zmierzających do zmiany stylu życia, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
 6. zintegrowanie działań profilaktycznych (młodzież, rodzice, wychowawcy)               wsparcie finansowe i merytoryczne programów profilaktycznych adresowanych do wszystkich zainteresowanych równocześnie.

 

III. Zadania programu

 

Zadania własne gminy wynikające z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii obejmują działania:

 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem poprzez:

1)      ogólnie dostępna informacja o miejscach udzielania pomocy,

2)      realizacja programów terapeutycznych dla osób uzależnionych od środków odurzających oraz zagrożonych uzależnieniami,

3)      motywowanie do podjęcia leczenia

4)      współpraca z placówkami służby zdrowia,

5)      wspomaganie grup terapeutycznych oraz grup wsparcia dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniami;

 1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej w następujący sposób:

1)      informowanie o formach pomocy dzieciom i młodzieży zażywającym narkotyki,

2)      wykrywanie zagrożeń narkotycznych występujących w rodzinach,

3)      prowadzenie specjalistycznego poradnictwa: psychologicznego, pedagogicznego, terapeutycznego i prawnego,

4)      uświadamianie członkom rodzin zagrożeń wynikających z narkomanii,

5)      dokonywanie przez pracowników socjalnych diagnozy sytuacji w rodzinach dotkniętych problemem narkomanii,

6)      prowadzenie grup wsparcia dla rodziców dzieci uzależnionych od narkotyków;

 1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii a w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych poprzez:

1)      finansowanie programów profilaktycznych , wyłonionych w drodze konkursu, dla uczniów oraz szkoleń dla nauczycieli i rodziców,

2)      finansowanie autorskich programów profilaktycznych,

3)      wspieranie szkół podstawowych i gimnazjum w rozwijaniu działań profilaktycznych,

4)      prowadzenie programów profilaktycznych i wprowadzanie programów alternatywnych jako element organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży;

5)      organizowanie zajęć pozaszkolnych w świetlicach środowiskowych w tym dożywianie,

6)      angażowanie młodzieży do podejmowania i realizowania działań na rzecz środowiska młodzieżowego i lokalnego,

7)      informowanie o dostępności do usług terapeutycznych oraz prowadzenie powszechnej edukacji w zakresie szkodliwości substancji uzależniających,

8)      zakup materiałów profilaktycznych o tematyce narkomanii (plakaty, ulotki, informatory),

9)      organizowanie wyjazdów, zimowisk i kolonii letnich z programem profilaktyczno-wychowawczym i socjoterapeutycznym,

10)  realizowanie elementów profilaktyki podczas imprez organizowanych na terenie gminy;

 1. Wspieranie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii w następujący sposób:

1)      wspieranie działalności grup wsparcia,

2)      współpraca z organizacjami  pozarządowymi,

3)      współpraca z Policją w celu prowadzenia wspólnych działań profilaktycznych i prewencyjnych,

4)      wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie klubów integracji społecznej;

 1. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego poprzez:

1)      udzielanie zainteresowanym informacji o ośrodkach i grupach terapeutycznych,

2)      współpraca z organizacjami pozarządowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi z zakresu zapobiegania narkomanii,

3)      pomoc Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętej Katarzynie (diagnoza przeprowadzona przez pracowników socjalnych sytuacji w rodzinach dotkniętych problemem, udzielenie pomocy w rodzinach gdzie występuje problem uzależnienia z wykorzystaniem kontraktu socjalnego),

4)      integracja osób uzależnionych poprzez tworzenie grup wsparcia,

5)      szkolenie realizatorów programu zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

 

IV. Realizatorzy programu

 

Realizację Programu na rok 2007 powierza się:

 1. Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świętej Katarzynie
 2. Pełnomocnikowi Wójta ds. profilaktyki uzależnień.

 

V. Finansowanie

 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii finansowany będzie w ramach środków finansowych planowanych w budżecie gminy, stanowiących  dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

§ 2

 

 1. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętej Katarzynie przedstawia Wójtowi Gminy Święta Katarzyna.
 2. Wójt Gminy Święta Katarzyna przedstawia sprawozdanie Radzie Gminy Święta Katarzyna.

 

§ 3

 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Święta Katarzyna obowiązuje do dnia uchwalenia programu na 2008 rok.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święta Katarzyna

 

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Jerzy Woźniak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr VIII/57/07 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Święta Katarzyna na rok 2007
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.08.2008 16:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż