Uchwała Nr VIII/54/07 - w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad ich usytuowania na terenie gminy

 


Uchwała Nr VIII/54/07

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 26 kwietnia 2007 roku

 

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad ich usytuowania na terenie gminy.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. jedno Dz. U z 2001 r Nr 142 , poz.1591 ze zm./ w związku z art.12 ust.1 i ust.2 oraz art. 14 ust.6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /t.j. Dz.U z 2002 r. Nr 147 poz.1231 ze zm. /Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala co następuje:

 

§ 1

Ustala się na terenie Gminy Święta Katarzyna liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży /łącznie/ równą 60 /słownie: sześćdziesiąt/, z tego 45 /słownie: czterdzieści pięć/ do spożycia poza miejscem sprzedaży.

 

§2

Zabrania się usytuowania miejsc stałej sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w najbliższej okolicy:

1) placówek szkolnych, wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci i młodzieży;

2) obiektów kultu religijnego;

3) placów zabaw dla dzieci.

 

§3

Traci moc uchwała nr IV /26/02 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 20 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/, przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad ich usytuowania na terenie gminy /Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2003 r. Nr 34 poz. 891/.

 

§4

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święta Katarzyna.

 

§5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr VIII/54/07 - w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad ich usytuowania na terenie gminy
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.08.2008 16:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż