Uchwała Nr /VIII/53/07 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2007

 


Uchwała Nr /VIII/53/07

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 26 kwietnia  2007 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2007

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 169, art. 179, art. 184 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

§ 1

 

W uchwale Nr VI/32/07 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 22 lutego 2007 r.
w sprawie budżetu gminy na rok 2007 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę   1 104 909  zł,

2)  w § 1 ust. 2 wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę   1 104 909  zł,

3)  w wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy zwiększył się:

- po stronie dochodów  z kwoty 39 374 655  zł do kwoty  40 479 564  

- po stronie wydatków  z kwoty  48 144 655  zł do kwoty 49 249 564   zł.

4) w Załączniku nr 1 do uchwały Nr VI/32/07 wprowadza się zmiany w odpowiednich pozycjach, które zostały przedstawione w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

5) w Załączniku nr 2 do uchwały Nr VI/32/07 wprowadza się zmiany w odpowiednich pozycjach, które zostały przedstawione w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

5) w Załączniku nr 3 do uchwały Nr VI/32/07 wprowadza się zmiany w odpowiednich pozycjach, które zostały przedstawione w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik nr 8 do uchwały Nr VI/32/07 otrzymuje brzmienie zgodnie
z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Jerzy Woźniak

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr /VIII/53/07 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2007
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.08.2008 15:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż