Uchwała Nr VII/44/07 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2007

 


Uchwała Nr VII/ 44/ 07

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 29  marca 2007 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2007

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 169, art. 179, art. 184 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

                                                                            § 1             

 

W uchwale Nr VI/32/07 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 22 lutego 2007 r.
w sprawie budżetu gminy na rok 2007 wprowadza się następujące zmiany:

1)§ 2  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 8 770 000 zł będą:

-          pożyczki na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości  1 250 000 zł,

-          kredyty  na prefinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości  4 070 000 zł,

-          kredyty  na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości  3 450 000zł.

2)Załącznik nr 3 do uchwały Nr VI/32/07 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3)Załącznik nr 4 do uchwały Nr VI/32/07 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4)Załącznik nr 8 do uchwały Nr VI/32/07 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5) Załącznik nr 15 do uchwały Nr VI/32/07 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik nr 16 do uchwały Nr VI/32/07 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

Jerzy Woźniak

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr VII/44/07 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2007
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.08.2008 15:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż